งานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภารกิจหลัก
 1. วางแผน ออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 2. ดูแลและจัดการห้องศูนย์กลางข้อมูล (Data Center)
 3. ดูแลและจัดการระบบรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 4. ดูแลและจัดการเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
 5. ดูแลและจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระดับแกนหลักและระดับอาคาร
 6. ดูแลและจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย
 7. ดูแลและจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
 8. มาตรการเชิงป้องกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 9. บริการซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 10. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
แนะนำทีมงานระบบเครือข่าย