งบประมาณการพัฒนาด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย
โดยแยกตามปีงบประมาณ (2547-2558)

งบประมาณที่ได้รับที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ICT ของมหาวิทยาลัย
โดยแยกตามประเภท/รายการ (2547-2548)

รายละเอียดข้อมูลงบประมาณพัฒนาด้าน ICT (แสดงในเว็บไซต์)
 1. งบประมาณที่ได้รับในการพัฒนาระบบ ICT แยกตามปีงบประมาณและประเภท/รายการ
 2. งบประมาณที่ได้รับในการพัฒนาระบบเครือข่ายระดับแกนหลักและสายสัญญาณ
 3. งบประมาณที่ได้รับในการพัฒนาระบบเครือข่ายระดับอาคาร
 4. งบประมาณที่ได้รับในการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย
 5. งบประมาณที่ได้รับในการพัฒนาด้านระบบเครือข่ายแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
 6. งบประมาณที่ได้รับในการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 7. งบประมาณที่ได้รับในการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์
 8. งบประมาณที่ได้รับในการพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและเครื่องสำรองไฟ
 9. งบประมาณที่ได้รับในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 10. งบประมาณที่ได้รับในการพัฒนาระบบโทรศัพท์แบบ VoIP
 11. งบประมาณที่ได้รับในการพัฒนาห้องศูนย์กลางข้อมูล
 12. ค่าเช่าวงจรสื่อสาร
 13. ทะเบียนทรัพย์สินด้าน ICT (เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น)
งบประมาณที่ได้รับในการพัฒนาระบบเครือข่ายระดับแกนหลัก
โดยแยกตามปีงบประมาณ (2547-2558)
งบประมาณที่ได้รับในการพัมนาระบบเครือข่ายระดับอาคาร
โดยแยกตามปีงบประมาณ (2547-2558)
งบประมาณที่ได้รับในการพัฒนาด้านระบบเครือข่ายไร้สาย
โดยแยกตามปีงบประมาณ (2547-2558)
งบประมาณที่ได้รับในการพัฒนาด้านระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
โดยแยกตามปีงบประมาณ (2547-2558)
งบประมาณที่ได้รับในการพัฒนาด้านระบบสารสนเทศ
โดยแยกตามปีงบประมาณ (2547-2558)
งบประมาณที่ได้รับในการพัฒนาด้านระบบสารสนเทศ
โดยแยกตามปีงบประมาณ (2547-2558)

Comments