ข้อมูลพื้นฐานด้าน ICT
ระบบเครือข่ายระดับแกนหลัก (Backbone) และ
ระดับอาคาร (Distribution)

แผนผัง ระบบเครือข่ายระดับแกนหลัก (Network Backbone) และระดับอาคาร

แผนภูมิ จำนวนอุปกรณ์เครือข่ายที่ติดตั้งให้บริการ

อายุการใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายระดับแกนหลัก

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับระบบเครือข่ายระดับแกนหลัก (แสดงในเว็บไซต์)
 1. การพัฒนาระบบเครือข่ายระดับแกนหลักและระดับอาคาร
 2. จำนวนจุดให้บริการเครือข่าย
 3. รายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้
 4. การติดตั้งและตั้งค่าระบบ
 5. ขั้นตอนปฏิบัติงาน/มาตรฐานปฏิบัติงาน
 6. มาตารการเชิงป้องกันดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไ
 7. ทะเบียนควบคุมอุปกรณ์เครือข่าย
 8. ทะเบียนสินทรัพย์ด้าน ICT (สำหรับสมาชิก)
 9. แผนผังระบบเครือข่าย
ผู้รับผิดชอบหลัก
 • มูฮามะ มะสง
 • นายวินัย แคสนั่น

ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 22400 หรือผ่านบริการ 
งบประมาณพัฒนาระบบเครือข่ายระดับแกนหลักและระดับอาคาร
(Network Backbone / Distribution & Access Switch)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี

Comments