ข้อมูลระบบเครื่องแม่ข่ายให้บริการ

            พ.ศ.255... ศูนย์คอมพิวเตอร์รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (แสดงในเว็บไซต์)
 1. งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
 2. การพัฒนาระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
 3. จำนวนจุดให้บริการระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
 4. รายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้
 5. การติดตั้งและตั้งค่าระบบ
 6. ขั้นตอนปฏิบัติงาน/มาตรฐานปฏิบัติงาน
 7. มาตารการเชิงป้องกันดูแลรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
 8. ทะเบียนควบคุมอุปกรณ์เครือข่าย
 9. ทะเบียนสินทรัพย์ด้าน ICT
ผู้รับผิดชอบหลัก
 • ซุลกิฟลี นาแว
 • ซุลกิฟลี ยิงทา

ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 22400 หรือผ่านบริการ 
งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

อายุการใช้งานอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

Comments