ข้อมูลพื้นฐานด้าน ICT
ระบบรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังระบบเครือข่าย
(Network Security and Monitoring)

แผนภูมิ ปริมาณการใช้งาน Internet Bandwidth ของวงจสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้งสอง ISP
แผนภูมิ ปริมาณข้อมุลการจารจรทางอินเทอร์เน็ตติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 22400 หรือผ่านบริการ 
งบประมาณพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังระบบเครือข่าย