ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)

            พ.ศ.2558 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายเพิ่มเติม เป็นจำนวนเงิน ... บาท จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Access Point) Aruba AP225 จำนวน 14 ชุด และ Aruba AP115 จำนวน 14 ชุด
            พ.ศ.2558 ทางบริษัททรูได้ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Access Point) ภายในมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 100 ชุด

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับระบบเครือข่ายไร้สาย (แสดงในเว็บไซต์)
 1. งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาระบบเครือข่าย
 2. การพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย
 3. จำนวนจุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย
 4. รายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้
 5. การติดตั้งและตั้งค่าระบบ
 6. ขั้นตอนปฏิบัติงาน/มาตรฐานปฏิบัติงาน
 7. มาตารการเชิงป้องกันดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย
 8. ทะเบียนควบคุมอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย
 9. ทะเบียนสินทรัพย์ด้าน ICT (Wireless LAN)
 10. แผนผังระบบเครือข่ายไร้สาย
ผู้รับผิดชอบหลัก
 • นายวินัย แคสนั่น
 • มูฮามะ มะสง

ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 22400 หรือผ่านบริการ 

งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)
(ตั้งแต่ปี 2552-2558)
จำนวนอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Access Point) ที่ติดตั้งให้บริการ
แสดงจำนวน AP ติดตั้งให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย ระดับอาคาร

Comments