งานบริการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

          เป็นงานให้บริการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์เครือข่ายทั้งแบบใช้สายและไร้สาย ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อเสนอแนะ ด้านเทคนิคการใช้งานและการแก้ไขปัญหาด้าน ICT แก่ผู้ใช้และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในความรับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  1. มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้บริการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีจำนวน 2 ท่าน
  1. นายวินัย แคสนั่น
  2. นายซุลกิฟลี นาแว
    ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 22400

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน)สถิติการให้บริการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แยกตามประเภทของการให้บริการ ในแต่ละเดือน (ต.ค.57-มี.ค.58)
แยกตามประเภทของการให้บริการ ในรอบ 6 เดือน (ต.ค. 57 - มี.ค.58)
แยกตามหน่วยงาน ในแต่ละเดือน (ต.ค.57-มี.ค.58)
แยกตามหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน (ต.ค. 57 - มี.ค.58)
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการจากผู้ใช้ ในแต่ละเดือน (ต.ค.57-มี.ค.58)
(อ้างอิงข้อมูลจากใบรับบริการ)
Comments