401-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 4 ห้อง 401 - รองรับผู้เรียนได้สูงสุด จำนวน 54 คน - มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอน จำนวน 1 เครื่อง - มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เรียน จำนวน 44 เครื่อง - เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


ข้อมูลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ


ติดต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 22400 

การตรวจสภาพและจัดความพร้อมของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Comments