401-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 4 ห้อง 401 - รองรับผู้เรียนได้สูงสุด จำนวน 54 คน - มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอน จำนวน 1 เครื่อง - มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เรียน จำนวน 44 เครื่อง - เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

                มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร นักศึกษา หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการ ประชุม สัมนา อบรม จำนวน 7 ห้อง และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 1 ห้อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 7 ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (แบ่งตามประเภทและจำนวนที่นั่ง)

ขั้นตอนการขอใช้บริการ (สำหรับบุคลากรภายใน)
            บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถขอใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ โดยให้ตรวจสอบตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องใดว่าง แล้วยืนแบบขอใช้บริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือ/เอกสาร
 1. แนวปฏิบัติการให้บริการและข้อปฏิบัติการใช้บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 2. ข้อปฏิบัติ การใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 3. มาตรฐานการปฏิบัติการของเจ้าหน้าดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 4. ขั้นตอนปฏิบัติการงานดูแลและจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 5. แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. แบบสำรวจ ข้อมูลผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [Form][PDF]
 7. แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (สำหรับผู้ใช้บริการ) [PDF][ตัวอย่างการเขียน]
ผู้รับผิดชอบ
 1. นายธรรมนาท คงมณี
 2. นายอนาฟี อับดุลกาเดร์
  (แบบกรอกสถิติการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับเจ้าหน้าที่)
รายละเอียด (แสดงในเว็บไซต์)

ติดต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 22400 หรือผ่านบริการ 
สถิติการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอนและฝึกอบรม
ตั้งแต่เดือน มี.ค - ส.ค.58

แยกตามประเภทการใช้บริการ

จำนวนชั่วโมงของการให้บริการ

จำนวนผู้ใช้บริการ

จำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้ง (ข้อมูลตามแบบบันทึกการใช้บริการ)

ร้อยละความพึงพอใจในการใช้บริการจากผู้ใช้


Comments