งานบริการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ลักษณะของงาน
            เป็นงานให้บริการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์เครือข่ายทั้งแบบใช้สายและไร้สาย ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อเสนอแนะ ด้านเทคนิคการใช้งานและการแก้ไขปัญหาด้าน ICT แก่ผู้ใช้และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ขั้นตอนการให้บริการ

ขั้นตอนปฏิบัติงาน/มาตรฐานปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่ให้บริการ จำนวน 2 ท่าน
  1. นายวินัย แคสนั่น
  2. นายซุลกิฟลี นาแว
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับระบบเครือข่ายไร้สาย (แสดงในเว็บไซต์)
  1. ลักษณของงาน
  2. ขั้นตอนการให้บริการ/คู่มือการให้บริการ
  3. ขั้นตอนปฏิบัติงาน/มาตรฐานปฏิบัติงาน
  4. นโยบายและแนวปฏิบัติด้าน ICT ที่เกี่ยวข้อง
  5. สถิติการให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยแยกตามประเภทของการให้บริการ ในแต่ละเดือน / ในรอบ 6 เดือน, แยกตามหน่วยงาน ในแต่ละเดือน / ในรอบ 6 เดือน, ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการในแต่ละเดือน
  6. ข้อมูลสถิติการให้บริการซ่อมบำรุงฯ ตั้งแต่เดือน ก.ย. 57 - ก.พ. 58 และเปรียบเทียบข้อมูลสถิติการให้บริการที่ผ่านมา
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 22400 หรือผ่านบริการ 

“ใครมีเคล็ดลับ เทคนิค ดี ๆ ประยุกต์ใช้ Google App พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร

มาเลย มาแชร์กัน ได้ที่ ชุมชน Google App for Education @YRU


ข้อมูลสถิติการให้บริการซ่อมบำรุงฯ ตั้งแต่เดือน ก.ย. 57 - ก.พ. 58
            จากกราฟสถิติงานบริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้งานภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงเดือน ก.ย. 57 ถึงเดือน ก.พ. 58 แยกตามประเภทของการให้บริการ มีจำนวนทั้งสิ้น 450 ครั้ง โดยประเภทของการให้บริการซ่อมบำรุงฯ มากที่สุด ได้แก่ คอมพิวเตอร์ซอฟร์แวร์ (138 ครั้ง) ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ (89 ครั้ง) และคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (85 ครั้ง) ตามลำดับ
            จากกราฟสถิติงานบริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้งานภายในมหาวิทยาลัย ในช่วงเดือน ก.ย. 57 ถึงเดือน ก.พ. 58 แยกตามตามหน่วยงานที่ให้บริการ มีจำนวนทั้งสิ้น 240 ครั้ง โดยหน่วยงานที่ให้บริการซ่อมบำรุงฯ มากที่สุด ได้แก่ สำนักอธิการบดี (93 ครั้ง) สำนักวิทยบริการ (52 ครั้ง) และสถาบันวิจัยฯ (31 ครั้ง) ตามลำดับ

เปรียบเทียบสถิติการให้บริการซ่อมบำรุง
เปรียบเทียบการให้บริการซ่อมบำรุง (ในรอบ 6 เดือน)
(แยกตามประเภทการให้บริการ)

สถิติการให้บริการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แยกตามประเภทของการให้บริการ ในแต่ละเดือน (มี.ค.-ส.ค.58)

แยกตามประเภทของการให้บริการ ในรอบ 6 เดือน (มี.ค.-ส.ค.58)
แยกตามหน่วยงาน ในแต่ละเดือน (มี.ค.-ส.ค.58)
แยกตามหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน (มี.ค.-ส.ค.58)
จำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้งปัญหา/แจ้งซ่อม  ผ่านเว็บไซต์ ICT Helpdesk
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการจากผู้ใช้ ในแต่ละเดือน (มี.ค.-ส.ค.58)
(อ้างอิงข้อมูลจากใบรับบริการ)

Comments