บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (YRU-WiFi)

            มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (YRU-WiFi) แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ไร้สาย (Smart Phone, Table, etc.) ด้วยมาตรฐาน IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n และ IEEE 802.11ac โดยผู้ใช้งานที่มี "บัญชีผู้ใช้งาน" ในระบบพิสูจน์ตัวตนการใช้งานเครือข่าย ให้ทำการลงทะเบียนหมายเลขประจำอุปกรณ์ (MAC Address) ในระบบ MAC Authen ก่อน จึงจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้
            ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Access Point) และพื้นที่ที่ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ครอบคลุมพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย

การให้บริการ SSID สำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย
            ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้กำหนดชื่อของช่องสัญญาณ (SSID) ออกเป็น 2 ช่อง ดังนี้
            SSID ชื่อ YRU-WiFi           สำหรับบุคลากรและนักศึกษา
            SSID ชื่อ YRU-802.1x       สำหรับบุคลากร

ขั้นตอนการลงทะเบียน MAC Address
 1. เตรียมหมายเลข mac address ของอุปกรณ์ให้พร้อม (ศึกษาเอกสารการหาหมายเลข mac address)
 2. ลงทะเบียนหมายเลข mac address ของอุปกรณ์ (ศึกษาคู่มือการลงทะเบียน mac address)
รูปภาพ ตัวอย่างแสดงหน้าต่างหลักระบบ MAC Authentication
คู่มือ/เอกสาร
 1. ประกาศ มรย. เรื่อง แนวปฏิบัติการให้บริการและข้อปฏิบัติการใช้บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 2. คู่มือการลงทะเบียน MAC Address
 3. คู่มือการตั้งค่า 802.1x สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Andriod
 4. คู่มือการตั้งค่า 802.1x สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ IOS
 5. คู่มือการตั้งค่า 802.1x สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Window XP
 6. คู่มือการตั้งค่า 802.1x สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Window 7
 7. คู่มือการตั้งค่า 802.1x สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Window 8
รายละเอียดข้อมูล/สถิติด้านงานบริการระบบเครือข่ายไร้สาย (แสดงในเว็บไซต์)
 1. ลักษณะงานบริการระบบเครือข่ายไร้สาย
 2. การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย
 3. ขั้นตอนการให้บริการ
 4. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 5. คู่มือ/เอกสาร
 6. จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายไร้สาย/เดือน
 7. จำนวนปัญหาด้านการให้บริการและใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายที่ได้รับแจ้ง/เดือน
 8. ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย
 9. จำนวนจุดติดตั้งให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย
 10. แผนผังระบบเครือข่ายไร้สาย
เจ้าหน้าที่ให้บริการ จำนวน 2 ท่าน
 1. นายวินัย แคสนั่น
 2. มูฮามะ มะสง

ติดต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 22400 หรือผ่านบริการ 

สถิติการใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย
(จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ)

Comments