งานดูแลและจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย

            

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 1. แนวปฏิบัติการให้บริการและข้อปฏิบัติการใช้บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 2. ขั้นตอนปฏิบัติงานดูแลและจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย
  • ขั้นตอนปฏิบัติ ศึกษา วางแผน ออกแบบและพัฒนา
  • ขั้นตอนปฏิบัติ ติดตั้งและตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์
  • ขั้นตอนปฏิบัติ ควบคุม ดูแลการทำงานของอุปกรณ์
  • ขั้นตอนปฏิบัติ ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์
  • ขั้นตอนปฏิบัติ ตรวจสอบและติดตามการใช้งาน
  • ขั้นตอนปฏิบัติ รวบรวมและรายงานผลการให้บริการ
สถิติการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย
 1. ปริมาณเครื่องลูกข่ายที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายไร้สาย
 2. จำนวนอุปกรณ์ Access Point ที่ติดตั้งให้บริการ
 3. แผนผังระบบเครือข่ายไร้สาย
ผู้รับผิดชอบ
 1. นายวินัย แคสนั่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 22400
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (สำหรับเจ้าหน้าที่)


ข้อมูลระบบเครือข่ายไร้สาย
จำนวนอุปกรณ์ Access Point ที่ติดตั้งให้บริการระดับอาคารจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายไร้สาย (ต.ค.57-มี.ค.58)

สถิติการซ่อมบำรุงฯ ประเภท บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย

จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายไร้สาย (ต.ค.56 - ก.ย.57)


Comments