บริการระบบพิสูจน์ตัวตนการใช้งานเครือข่าย

                มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น YRU-Mail, YRU-WiFi, YRU-MIS โดยผู้ใช้บริการจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) เพื่อเป็นการระบุตัวตนสำหรบการใช้บริการต่าง ๆ
            ตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 26 กำหนดให้ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อให้สามารถระบุตัวตนผู้ใช้บริการ นับตั้งแต่เริ่มใช้บริการจนถึงสิ้นสุดการใช้บริการ และต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน ในการนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ได้พัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตนในการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรและนักศึกษา

ขั้นตอนการใช้บริการ (สำหรับนักศึกษา)
            นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดียวกันกับระบบบริการการศึกษา สามารถเปลี่ยนและกำหนดรหัสผ่านใหม่ได้ โดยทำการผ่านระบบบริการการศึกษา

ขั้นตอนการใช้บริการ (สำหรับบุคลากร)
            บุคลกรของมหาวิทยาลัย กรอกแบบฟอร์ขอบัญชีผู้ใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเปลี่ยนและกำหนดรหัสผ่านใหม่ได้ โดยทำการผ่านระบบบัญชีผู้ใช้แบบรวมศูนย์

รายละเอียด (แสดงในเว็บไซต์)
  1. ลักษณะงานบริการระบบพิสูจน์ตัวตนการใช้งานเครือข่าย
  2. การให้บริการ
  3. ขั้นตอนการให้บริการ
  4. คู่มือการให้บริการ ระบบพิสูจน์ตัวตนการใช้งานเครือข่าย
  5. คู่มือ/เอกสาร
ติดต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 22400 หรือผ่านบริการ 
รูปภาพ ตัวอย่างแสดงหน้าต่าง YRU Authen
รูปภาพ ตัวอย่างแสดงหน้าต่างหลัง Login YRU Authen

Comments