บริการระบบเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (VPN)

            มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ให้บริการระบบเครือข่ายเสมือนส่วนตัว หรือที่เรียกว่า VPN แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำหรับการสืบค้นข้อมูลระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา

ขั้นตอนการใช้บริการ
            บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่มี "บัญชีผู้ใช้งาน" ในระบบพิสูจน์ตัวตนการใช้งานเครือข่าย สามารถใช้งานระบบเครือข่ายเสมือนส่วนตัวได้

คู่มือ/เอกสาร
ติดต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 22400 หรือผ่านบริการ 

Comments