แจ้งปัญหาบริการด้าน ICT

          แจ้งปัญหาบริการด้าน ICT เป็นบริการรับเรื่องแจ้งการใช้บริการต่าง ๆ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของมหาวิทยาลัยผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อแจ้งปัญหาดังกล่าวให้กับทีมงานได้ตรวจสอบ แก้ไขต่อไป

แบบฟอร์มรับเรื่องแจ้งปัญหาการใช้บริการระบบ ICT ของ มรย.

สถิติการรับเรื่องแจ้งผ่านทางช่องทางออนไลน์
แยกตามประเภทเรื่องที่แจ้ง
แยกตามกลุ่มผู้แจ้ง

Comments