ตารางการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาพรวม | ห้องฯ 25-301 | ห้องฯ 25-302 | ห้องฯ 25-401 | ห้องฯ 25-402 | ห้องฯ 25-404 | ห้องฯ 25-405 | ห้องฯ 25-601| ห้องฯ 25-604| ห้องฯ 25-605 | ห้องฯ 25-606|

ตารางการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาพรวม

ตารางการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาพรวม | ห้องฯ 25-301 | ห้องฯ 25-302 | ห้องฯ 25-401 | ห้องฯ 25-402 | ห้องฯ 25-404 | ห้องฯ 25-405 | ห้องฯ 25-601| ห้องฯ 25-604| ห้องฯ 25-605 | ห้องฯ 25-606|