ตารางการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ |ภาพรวม|ห้องฯ 25-301|ห้องฯ 25-302|ห้องฯ 25-304|ห้องฯ 25-401| ห้องฯ 25-402|ห้องฯ 25-404|ห้องฯ 25-405|ห้องฯ 25-601|ห้องฯ 25-602|ห้องฯ 25-604|ห้องฯ 25-605|ห้องฯ 25-606|ห้องฯ 25-608|

ตารางการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605